Search
I'm A Balloon Expert!!!

ซุ้มห้าเหลี่ยมพองลม

ซุ้มห้าเหลี่ยมพองลม เป็นซุ้มพองลมอีกรูปทรงหนึ่งที่นิยมใช้งานปล่อยตัวนักวิ่ง ปล่อยตัวรถงานแรลลี่ มีขนาดตั้ง 4 เมตร ไปจนถึง 12 เมตร สามารถเลือกขนาดได้ตามรูปแบบงานที่เหมาะสม และสามารถติดชื่องาน ใส่โลโก้งานได้อีกด้วย